خاتم کاری

خاتم کاری از هنرها و صنایع بسیار ظریف ایران بشمار می رود. این هنر پس از ورود به ایران سیر تکامل خود را پیموده و به عالی ترین درجه هنری رسیده است.

حکاکی روی استخوان و شاخ

حکاکی، خراشیدن و تراشیدن سطوح مختلف سنگی، فلزی، شیشه ای و ... برای نقش اندازی روی آنها است که از هنرهای دستی دیرین بشمار می رود. این هنر در معنای عام به شیوه ای از نقش اندازی و کنده کاری بر روی انواع مواد چون گِل، سنگ، چوب، فلز و شیشه گفته می شود که شامل جزیی ترین خراش های ایجاد شده تا کنده کاری های عمیق و یا برجسته است. این کار با ایجاد برجستگی و فرو رفتگی با کمک ابزارهای تیز فلزی مانند چاقو، مغار و ... انجام می شود.