زیورآلات

در انسان گرایش به زیبایی و آراستگی چه به معنی زیبایی دوستی و چه به معنی زیبایی آفرینی وجود دارد. این گرایش را در اولین نمود ظاهری انسان یعنی در طراحی و انتخاب آنچه میپوشد و یا آنچه برای زیبایی و آراستن ظاهر خود به کار میبرد به خوبی میتوان دریافت.

کیف

در انسان گرایش به زیبایی و آراستگی چه به معنی زیبایی دوستی و چه به معنی زیبایی آفرینی وجود دارد. این گرایش را در اولین نمود ظاهری انسان یعنی در طراحی و انتخاب آنچه میپوشد و یا آنچه برای زیبایی و آراستن ظاهر خود به کار میبرد به خوبی میتوان دریافت.